Ontslag tijdens ziekte mag wel

Het voelt misschien onrechtvaardig en behoort tot één van de grootste misverstanden in het Nederlandse arbeidsrecht, maar toch is het zo: je mag wel degelijk ontslagen worden als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Je bent als werknemer tijdens ziekte wel beter beschermd tegen ontslag, maar er bestaat geen algeheel ontslagverbod bij ziekte. Hier lees je hoe het zit en welke uitzonderingen er gelden. 

Ontslag tijdens of ontslag wegens ziekte?

Als je werkgever je wil ontslaan terwijl je ziek bent, een burnout hebt of arbeidsongeschikt bent geraakt, is het van belang om te kijken naar de belangrijkste regel op dit gebied. Je mag WEL ontslagen worden tijdens ziekte, maar je mag NIET ontslagen worden wegens ziekte. Je ziekte mag dus niet de oorzaak zijn van je ontslag. De belangrijkste uitzondering op deze basisregel is dat ontslag wegens ziekte wel degelijk is toegestaan als je ziekte of arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar (in een aaneengesloten periode) heeft geduurd.

Opzegverbod tijdens ziekte en het UWV

“Het is een werkgever niet toegestaan de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen gedurende de eerste twee jaar van diens ziekte of arbeidsongeschiktheid.” Dat is de strekking van het opzegverbod tijdens ziekte zoals het is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat zowel jij als je werkgever de plicht hebben om mee te werken aan een succesvolle re-integratie. Gedurende die periode behoud je minimaal 70% van je salaris.

Opzegverbod na twee jaar ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte verliest na twee jaar zijn geldigheid. Vanaf dat moment zou je werkgever (ondanks je voortdurende ziekte) een ontslagvergunning mogen aanvragen bij het UWV. Die beoordeelt of aan alle voorwaarden van de re-integratie is voldaan en of er kans is dat je binnen 26 weken toch volledig hersteld zult zijn. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een ontslagvergunning verstrekt. Je hebt dan recht op een transitievergoeding (te betalen door je werkgever) en een WIA-uitkering (te betalen door het UWV).

Opzegverbod tijdens ziekte en de kantonrechter

Je werkgever kan proberen om het opzegverbod te omzeilen door aan de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hoewel ‘ontbinden’ strikt genomen niet hetzelfde is als ‘opzeggen’, zal een kantonrechter hier niet snel in mee gaan. Zodra een rechter verwacht dat het verzoek tot ontbinding te maken heeft met je ziekte, dan zal deze de ontslagaanvraag (omwille van de reflexwerking) waarschijnlijk afwijzen. Indien je werkgever een andere ontslagreden aanvoert en deze hard kan maken (zoals ontslag wegens bedrijfseconomische redenen), is er wel degelijk kans dat je ontslagen wordt terwijl je ziek bent.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Er zijn bijzondere situaties waarin het opzegverbod tijdens ziekte niet geldt. Je werkgever kan in die gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als de vergunning wordt verleend, mag je ook ontslagen worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

  1. Proeftijd: je werkgever ontslaat je in je proeftijd (dat mag altijd en er is geen ontslagvergunning nodig);
  2. Op staande voet: je werkgever ontslaat je op staande voet, omdat er een dringende reden is (geweld, diefstal, misbruik, etc.);
  3. Bedrijfssluiting: je werkgever wil je ontslaan omdat deze (een deel van) diens bedrijf sluit;
  4. Werkweigering: je werkt niet mee aan aan redelijke instructies van je werkgever of de bedrijfsarts ten aanzien van je re-integratie (je weigert te werken of mee te werken aan het opstellen of uitvoeren van een plan van aanpak).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *